"เอ็งกินเหล้า เมายาไม่ว่าหรอก

แต่อย่าออกนอกทางให้เสียผล

เอ็งอย่ากินสินบาทคาดสินบน

เรามันชนชั้นปัญญาตุลาการ"

                                                    พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์

 

ข้าพระพุทธเจ้า บริษัท สำนักกฎหมาย เอส แอนด์ ที จำกัด